07853794027 info@urorefugee.com

Tigrinya U.R.O ናይ ስደተኛታት ማእከል ዝስዕብ ኣገልግሎት ይህብ:

 • ወግዓዊ ናይ ሰነድ ትርጉም
 • ንቤተሰብ ቪዛን ንቤተሰብ ምትእኽኻብን
 • ናይ ጉዕዞ ሰነድ (ትራቨል ዶኩመንት)
 • ናይ ብሪቲሽ ፓስፖርት
 • ግላዊ ስራሕ (ርእሰ-ሓደር)
 • ናይ ደለይቲ ስራሕ ኣበል
 • ብሕማም ወይ ከኣ ብስንክልና ስራሕ ንዝገደፉ   ዝዋሃብ ሓገዝ
 • ናይ ኣላይ ሕሙም ኣበል
 • ናይ መንበሪ ቤት ኣበል
 • ናይ ቆልዑን፡ ናይ ኣብ ስራሕ ዘለውን፡ ታክስ ክረዲት
 • ናይ ቆልዑ ኣበል
 • ፈቓድ ምዝዋር መኪና
 • ናይ ስንክልና ፎርም
 • ሰማያዊ ባጅ (ብሉ ባጅ)
 • ናይ ስንኩላን ናይ ኣውቶቡስ ነጻ ይሕለፍ
 • HC2 ናይ ጥዕና ምስክር ወረቐት
 • ናይ ኣየር ቲኬት
 • ናይ መኪና ኢንሹራንስ
 • ናይ ጉዕዞ መድሕን
 • ክፍሊት (ናይ ማይ፡ ጋዝ፡ ኤሌክትሪክ)
 • ምንዳይ (ምድላል) ገዛ